Editorial Board

Editor in Chief:

Dr.Pradnya Kakodkar

Editorial Assistants:

Dr. Mamatha GS
Dr. Pradeep Shetty
Dr. Bela Mahajan
Dr. Laxmi Sukhtankar

Advisory Board:

Dr. D.S.Mehta
Dr. Harish Shetty
Dr. Rajesh Shetty
Dr. Vivek Hegde
Dr. Shaikh Yakubh Shoeb.
Dr. Gangadhar Angadi
Dr. Kamal Shigli
Dr. Shailesh Deshmukh
Dr. Sameer Patil
Dr. Ujwal Kontham
Dr. Shobha Deshpande.
Dr. Anil Ghom
Dr. Anita Karle
Dr. Amit Sangle
Dr. B M Rudagi
Dr. R.V.Subramanyam
Dr. Rajiv S.Desai
Dr. Amitava Banerjee
Dr. Shekhar Kamat
Dr.Shalini Aggrawal


Hit Counter provided by orange county property management